“Committed Suicide of My Thought” ผลงานแอทมอสเฟียริค แบล็ก เมทัล ฉายเดี่ยวจาก You Love (To Hurt) Me

You Love (To Hurt) Me วันแมนแบนด์จากเชียงใหม่ สไตล์ดนตรีแอทมอสเฟียริค แอมเบียนต์ แบล็ก เมทัล (จริง ๆ ข้อมูลระบุว่าเป็นแนวแบล็คเคนด์ เดธ เมทัล และดีเพ... [ อ่านต่อ ]