Album Review: “When Love Come With Pain” งานใหม่ในรอบ 13 ปีของ Sound of Desolate

เพลง "รอรักสุดท้ายที่ปลายฟ้า" คือผลงานสร้างชื่อของ Sound of Desolate วงดนตรีอีโม/โพสต์ฮาร์ดคอร์ ที่ยังคงตราตรึงคนฟังเพลงร็อกมาจนทุกวันนี้ และยังคงถูก... [ อ่านต่อ ]