#LOCALBAND : Charming Moon วงแนวอิเลกทรอนิกส์ร็อก ปล่อยผลงานใหม่ “นก(ไม่)กระจอก”

Charming Moon วงดนตรีแนวอิเลกทรอนิกส์ร็อกเปิดตัวผลงานใหม่ “นก(ไม่)กระจอก” โดยเพลงนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การใช้เสียงดนตรีที่หลากหลายและการเรียบเรียงในส... [ อ่านต่อ ]